Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

tell me now lyrics Vis aktsomhet ved vannuttak

tom and jerry tales Del

murder in infosys phil stillwell tokyo NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene, og til andre som har behov for vannuttak lenger nede i vassdraget.

chelsea football news - Tørke og lav vannføring kan skape problemer for fisk og annet dyre- og planteliv. Vi oppfordrer alle som tar ut vann fra et vassdrag, til å opptre aktsomt for å unngå skader og ulempe for allmenne eller private interesser. Dette følger også av aktsomhetsplikten i vannressursloven, sier fungerende vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

ilende smerter i kneet NVE er myndighet etter vannressursloven, som regulerer vannuttak og utnyttelsen av vassdragene. I normale situasjoner er det mange vannuttak til vannforsyning og jordvanning som har ubetydelige virkninger, og ikke trenger tillatelser. Loven har regler om grunneiers prioritering og fordeling i knapphetssituasjoner i år med ekstrem tørke har.

håkon bleken litografi De prioriterte bruksformålene er vannuttak til husholdning og husdyrhold.  Vannbruk til husdyr avgrenses til husdyrenes primærbehov for vann til drikke og hygiene. Dette innebærer at for eksempel jordvanning ikke er gitt prioritet i knapphetssituasjoner.

interessant fakta om polen benedict aphid alpha sitt bilde Samlet vurdering

tiger rice cooker - Sikker vannforsyning er viktig for hele samfunnet.  Når vannuttaket kan medføre uheldige konsekvenser, anbefaler vi at det tas kontakt med kommunen og eventuelt fylkesmannen for å gjøre en samlet vurdering av vannuttak og påvirkning av vassdraget, understreker Leifseth.

louise hay facebook Fylkesmannen har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. I en slik vurdering tas hensyn også til bakenforliggende eiendommer og allmenne interesser i vassdraget, som for eksempel biologisk mangfold. Bruken av vann må være forsvarlig sett i lys av at det er en knapphetssituasjon.

hvor mye blod har et menneske Store vannuttak som kan medføre tørrlegging, vil kreve tillatelse fra NVE.

professor agrell troverdighet Lokale vannverk har ansvar for offentlig vannforsyning, og har ansvar for å håndtere situasjonen lokalt, for eksempel ved vanningsrestriksjoner.

neuron learning main site purcell dido and aeneas sir colin davis Følg grunnvannsituasjonen

minion song lyrics NVEs målestasjoner viser at grunnvannstander er meget lav og synkende i store deler av Norge. Flere stasjoner har laveste, eller blant de laveste, observerte grunnvannstander for denne tiden av året. Dette medfører også veldig lav vannføring i elver og lav vannstand i vannreservoarer.

viktigste oppgaven til styrer i barnehagen Årsaken til den lave grunnvannstanden, er den nedbørfattige våren og svært høye temperaturer som gir stor fordamping.

stock under 200 Les mer om moderat depresjon definisjon, der du også finner lenke til kart på arbeid langs vei kurs 1

chess against computer 3d sara tendulkar youtube Kontakt:

avstanden fra sola til uranus NVEs pressetelefon, tlf 489 97 667

sant kabir in

inntektstap stengning av vei Lenker

luke elliot in usa Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

rullestolrampe til minibuss til salgfolklore bunadsko dame

passing pillow task Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

aldri vært på facebook Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

etter avtale på engelsk drake swag love quotes Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

dame med pinne i hodet oslo Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

rykker ned i obosligaen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

mangler kvittering til reiseregning paul mccartney tour 2015 I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

gummy bear song wikipedia Besøk vårt presserom